GDPR

INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

 1. TROJEK, a.s., se sídlem na adrese Dudova 2585/4, 120 00 Praha 2, Vinohrady, IČ: 49606778, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl B, vložka 15242, vč. TROJEK, a.s., organizačná zložka, zpracovává jako správce Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).
 2. Vaše Osobní údaje společnost TROJEK, a.s. zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
  • plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • pro splnění právní povinnosti, která se na TROJEK, a.s. vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce či třetí osoby dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – ochrana majetku správce,
  • odvolatelný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – marketing zejména nabízení služeb, zasílání informací o právní úpravě, včetně přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 3. Vaše osobní údaje můžeme získat z následujících zdrojů
  • přímo od Vás, od našich klientů,
  • od třetích stran, jako např. státních orgánů, obchodních partnerů, vašeho zaměstnavatele,
  • od zástupců osob uvedených pod písmeny a) a b),
  • z veřejně dostupných databází.
 4. Zpracovávané údaje
  • jméno, příjmení, titul (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, odvolatelný souhlas – marketing),
  • adresa trvalého pobytu (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem),
  • adresa bydliště (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem),
  • doručovací adresa (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem),
  • adresa elektronické pošty (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, odvolatelný souhlas – marketing),
  • telefonní číslo (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, odvolatelný souhlas – marketing)),
  • datum narození (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, odvolatelný souhlas – marketing),
  • rodné číslo (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti),
  • číslo bankovního účtu a kód banky (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, odvolatelný souhlas – marketing),
  • označení a číslo úředního dokladu (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti),
  • podpis (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem),
  • rodinný stav (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem),
  • pohlaví (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti),
  • státní občanství (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem),
  • datum vydání úředního dokladu (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti),
  • datum platnosti úředního dokladu (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti),
  • podoba (obličej) zjistitelná z fotografie na úředním dokladu (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti),
  • plná moc k zastupování (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem),
  • kopie kupní smlouvy na vozidlo (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem),
  • kopie velkého technického průkazu vozidla (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem),
  • podoba (obličej i celá postava) a další údaje zjistitelné z foto či video kamer umístěných v provozovně společnosti TROJEK, a.s. (oprávněný zájem),
  • hlasový projev z kamer umístěných v provozovně společnosti TROJEK, a.s. (oprávněný zájem),
  • další údaje (plnění smlouvy, splnění právní povinnosti, oprávněný zájem, odvolatelný souhlas – marketing).
 5. Forma zpracování – osobní údaje bude správce zpracovávat automatizovaným a neautomatizovaným způsobem v tištěné nebo elektronické podobě.
 6. Osobní údaje společnost TROJEK, a.s. může poskytnout těmto třetím osobám:
  • státní orgány,
  • externí poskytovatel IT služeb, a to konkrétně: Nautidusk s.r.o,
  • externí advokátní kanceláři, a to Advokátní kanceláři Pyšný, Srba & Partneři v.o.s.,
  • daňovému poradci, a to ABC.TAXES, s.r.o.,
  • auditorovi, a to ABC.AUDIT, s.r.o.,
 7. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společnosti TROJEK, a.s., podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu neurčitou do odvolání souhlasu, nejdéle však 2 roky od uskutečnění posledního kontaktu mezi společností TROJEK, a.s. a Vámi.
 9. Poskytnutí služeb není podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů a můžete tedy souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů zpracovávaných na základě Vašeho souhlasu nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašlete společnosti na adresu elektronické pošty lichy@trojek.cz zprávu nebo tuto skutečnost oznámíte společnosti telefonicky, případně speciálně pro zpracování osobních údajů pro účely marketingu postupuje dle odkazu pro odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení umístěného v každém obdrženém emailu. Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů provedené v minulosti ani pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.
 10. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
  • Právo na přístup k Osobním údajům u společnosti TROJEK, a.s., což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti TROJEK, a.s., zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost TROJEK, a.s. požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. Dovolujeme si Vás však upozornit, že přístup k údajům v mnohých případech bude odmítnut s ohledem na zákonnou mlčenlivost advokáta.
  • Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost TROJEK, a.s. o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že společnost TROJEK, a.s. musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) společnost TROJEK, a.s. již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 10 písm. f), společnost TROJEK, a.s. může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
  • Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli společnosti TROJEK, a.s. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost TROJEK, a.s. tyto údaje předala jinému správci.
  • Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti TROJEK, a.s. podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost TROJEK, a.s. Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 11. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit
  u společnosti TROJEK, a.s. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese lichy@trojek.cz či telefonicky na čísle 731 533 970.
 12. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: uoou.cz.
 13. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
 14. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 15. V případě, že bude společnost TROJEK, a.s. chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.
 16. Informace nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

V Ostravě dne 23. 5. 2018
Ing. Zdeněk Trojek, TROJEK, a.s.

KOMPLEXNÍ SERVIS
NACENÍME
Dokážeme výhodně nacenit zakázky každého rozsahu, od drobného šrotu po rozsáhlé průmyslové areály.
Dokážeme výhodně nacenit zakázky každého rozsahu, od drobného
šrotu po rozsáhlé průmyslové
areály.
ROZŘEŽEME
Staráme se o veškeré likvidační práce. Velké díly nařežeme, napálíme a připravíme k transportu na další zpracování.
ODVEZEME
Díky našemu rozsáhlému vozovému parku odbavujeme i velké zakázky
v nepřekonatelném čase oproti konkurenci.
Díky našemu rozsáhlému vozovému parku odbavujeme
i velké zakázky
v nepřekonatelném čase oproti konkurenci.
ZAPLATÍME
To nejdůležitější na závěr - za odebrané odpady Vám zaplatíme výhodnou cenu. Vše tak máte bez starostí
a peníze na účtu.
To nejdůležitější na závěr - za odebrané odpady Vám zaplatíme výhodnou cenu. Vše tak máte bez starostí a peníze na účtu.
NIC NENÍ PŘÍLIŠ VELIKÉ