Vnitřní oznamovací systém

Společnost TROJEK, a.s., na základě zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém, který slouží k podání oznámení o protiprávním jednání. Vnitřní oznamovací systém je interní mechanismus, který je firmou implementován k odhalování nesprávného chování na pracovišti. Systém umožňuje oznamovatelům (whisteblowerům) podat oznámení o neetických nebo protiprávních jednáních, které mohou ohrozit veřejný zájem, přičemž tento systém zajišťuje ochranu oznamovatelů proti následným represáliím.

Oznamovatel

Oznamovatelem může být zaměstnanec Společnosti, nebo ostatní osoby, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro Společnost dozvěděli o protiprávním jednání, které porušuje právní předpisy spadající do jedné z oblastí vymezených níže.

Oblasti upravené právními předpisy

Oblastmi upravenými právními předpisy se rozumí oblast:

 • finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo,
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Práce nebo jiná obdobná činnost vykonávaná pro Společnost

Prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro Společnost se rozumí:

 • zaměstnání,
 • služba,
 • samostatná výdělečná činnost,
 • výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
 • výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán,
 • správa svěřeneckého fondu,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž, nebo
 • výkon práv a povinností vyplývajících ze smluv, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností vykonávanou pro Společnost se také rozumí ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámení

Oznámení může být podáno pouze fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání,

 • které má znaky trestného činu nebo přestupku,
 • nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující uvedené oblasti,
 • o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Za oznámení se nepovažuje to oznámení nebo jeho část, která obsahuje:

 • informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky,
 • informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
 • informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinností mlčenlivosti duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Způsob podání oznámení:

 1. Osobně s příslušnou osobou. Osobní schůzku je možné sjednat telefonicky nebo emailem.
 2. Písemně na adrese: TROJEK, a.s., Dobrovského 50/60, 702 00 Ostrava-Přívoz
  V případě podání podle tohoto bodu musí být oznámení v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – VOS – K RUKÁM personalisty (mzdové účetní)“
 3. Telefonicky na číslo: +420 595 135 974
 4. E-mailem: ochranaoznamovatelu@trojek.cz
 5. Prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti na webové adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Ochrana oznamovatele

Společnost nastavila ve vnitřním oznamovacím systému taková technická a organizační opatření tak, aby nebyla odhalena identita oznamovatele. S jeho totožností a obsahem oznámení má právo se seznámit pouze příslušná osoba, která přijímá a vyřizuje došlá podání, a která musí zachovávat mlčenlivost a důvěrnost obsahu podání v průběhu šetření. To platí i po skončení pracovního poměru příslušné osoby ve Společnosti.
Oznamovatel má právo na ochranu podle Směrnice, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o možném protiprávním jednání byly v době oznámení pravdivé. Společnost neuplatňuje odvetná opatření jak proti oznamovateli, tak i vůči dalším osobám, které oznamovateli poskytly pomoc (např. kolegové, osoba blízká, právnická osoba, kde je členem voleného orgánu).

Odvetnými opatřeními se rozumí:

 • zproštění výkonu státní služby, zařazení mimo výkon státní služby nebo skončení služebního poměru,
 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance nebo ze služebního místa představeného,
 • uložení kárného opatření nebo kázeňského trestu,
 • snížení mzdy, platu, nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • diskriminace,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo,
 • služební hodnocení nebo pracovní posudek,
 • ostrakizace,
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna rozvržení pracovní nebo služební doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti.

Ochrany před odvetnými opatřeními se oznamovatel nemůže domáhat, pokud podal vědomě nepravdivé oznámení.

Postup příslušné osoby po podání oznámení:

 • Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho obdržení. Oznamovatel nebude vyrozuměn, pokud výslovně o to požádal nebo pokud by vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti.
 • Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření a o případných navržených či přijatých opatření do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení, nebo do 3 měsíců od přijetí oznámení, pokud oznamovatel vyrozuměn nebyl.
KOMPLEXNÍ SERVIS
NACENÍME
Dokážeme výhodně nacenit zakázky každého rozsahu, od drobného šrotu po rozsáhlé průmyslové areály.
Dokážeme výhodně nacenit zakázky každého rozsahu, od drobného
šrotu po rozsáhlé průmyslové
areály.
ROZŘEŽEME
Staráme se o veškeré likvidační práce. Velké díly nařežeme, napálíme a připravíme k transportu na další zpracování.
ODVEZEME
Díky našemu rozsáhlému vozovému parku odbavujeme i velké zakázky
v nepřekonatelném čase oproti konkurenci.
Díky našemu rozsáhlému vozovému parku odbavujeme
i velké zakázky
v nepřekonatelném čase oproti konkurenci.
ZAPLATÍME
To nejdůležitější na závěr - za odebrané odpady Vám zaplatíme výhodnou cenu. Vše tak máte bez starostí
a peníze na účtu.
To nejdůležitější na závěr - za odebrané odpady Vám zaplatíme výhodnou cenu. Vše tak máte bez starostí a peníze na účtu.
NIC NENÍ PŘÍLIŠ VELIKÉ